Mandatul de primar al comunei Silivașu de Câmpie al lui Ioan Tiberiu Cămărășan a încetat, după ce prefectul Stelian Dolha a semnat ordinul necesar în acest sens. Decizia vine după ce instanțele de judecată i-au respins contestația lui Ioan Tiberiu Cămărășan prin care cerea anularea raportului ANI cu privire la starea sa de conflict de interese administrativ, raport întocmit în 2018 de către inspectorii de integritate. 

 

 

În data de 19.11.2021, prefectul județului Bistrița-Năsăud a emis ordinul nr. 266/19.11.2021, prin care se constată încetarea de drept a mandatului de primar al comunei Silivașu de Câmpie al domnului Ioan Tiberiu Cămărășan, informează Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud.

„Agenţia Naţională de Integritate, care desfăşoară exclusiv activitatea administrativă de evaluare a intereselor şi a incompatibilităţilor pentru persoanele prevăzute de lege, a comunicat Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud faptul că Raportul de Evaluare privindu-l pe domnul Cămărășan Ioan Tiberiu, Primar al comunei Silivașu de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud prin care s-a constatat că a fost încălcat regimul juridic al conflictului de interese, a rămas definitiv prin Decizia nr. 5030/2021 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Facem precizarea că, prin art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 se instituie sancţiunea decăderii din dreptul persoanei eliberate sau destituite din funcţie ( ca urmare a săvârşirii abaterii disciplinare prevăzute de lege sau faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate) de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor Legii nr. 176/2010 o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului.

Constatarea încetării mandatului înainte de termen nu constituie doar o sancţiune aplicată unei persoane ce deţine o funcţie de demnitate publică, în speţă primarului, pentru săvârşirea unei fapte ilicite (conflict de interese), sancţiune care  s-ar raporta strict la fapta săvârşită şi la data săvârşirii ei, ci şi o decădere şi o interdicţie aplicate din considerente de asigurare a integrităţii şi transparenței în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice şi prevenirea corupţiei constituţionale.

În limitele de competenţă stabilite de Codul administrativ (OUG 57/2019) și legea 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, prefectul are obligaţia să procedeze la emiterea ordinului prin care se constată încetarea mandatului, cu respectarea condiţiilor de formă şi de fond prevăzute de Codul administrativ.

De altfel, singura modalitate de a ajunge la finalitatea urmărită de legiuitor cu privire la încălcarea de către primar a regimului conflictului de interese, și pentru a nu goli de conținut Raportul ANI și prevederile art. 25 din Legea nr.176/2010, este aceea de a constata încetarea mandatului primarului pentru încălcarea regimului conflictului de interese, de la data rămânerii definitive a Raportului de evaluare al Agenţiei Naţionale de Integritate”, a transmis Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud.

 

 

Potrivit ANI, Ioan Tiberiu Cămărăşan „a semnat patru contracte de închiriere și patru acte adiționale privind închirierea unor suprafețe de pajiști aflate în domeniul public al comunei Silivașu de Câmpie, încheiate între unitatea administrativ teritorială și tatăl, fratele persoanei evaluate, Camarasan I. Anicuța Întreprindere Familială (în cadrul căreia persoana evaluată deținea, la acea dată, calitatea de membru întreprindere familială, iar soția acestuia calitatea de reprezentant întreprindere familială) și Cornea E. Avram Persoană Fizică Autorizată (în cadrul căreia cumnatul persoanei evaluate deținea, la acea dată, calitatea de persoană fizică autorizată”.

La scurt timp după ce a fost declarat de ANI în conflict de interese administrativ, Ioan Tiberiu Cămărășan a atacat în instanță raportul, la Curtea de Apel Cluj.

Magistrații clujeni însă, nu i-au dat dreptate, aceștia ajungând la concluzia că la concluzia că edilul de la Silivașu de Câmpie s-a aflat clar în conflict de interese, în condițiile în care prin încheierea respectivelor contracte s-a produs un folos material atât pentru sine, dar și pentru rudele sale sau afini până la gradul al II-lea.

„Aplicând aceste dispoziții legale în cauză, instanța reține, în ceea ce privește susținerile reclamantului privind împrejurările că scopul promovării proiectelor de hotărâre a fost protejarea interesului public prin colectarea a cât mai mulți bani la bugetul local, că nu a avut nicio influență în adoptarea hotărârilor consiliului local, întrucât nu are drept de vot în consiliul local și că nu a fost membru al comisiei de licitație, că aceste susțineri nu pot conduce la concluzia netemeiniciei raportului de evaluare, în raport de împrejurarea că faptele concrete pentru care s-a reținut că reclamantul s-a aflat în conflict de interese au constat în semnarea, în calitate de primar, a contractelor de închiriere și a actele adiționale la aceste contracte cu soția sa, cumnatul, tatăl și fratele său.

Or, în raport de faptele concrete reținute ca fiind comise de reclamant în conflict de interese, se constată că nu prezintă importanță în speță care au fost resorturile care au determinat promovarea proiectelor de hotărâre mai sus arătate, respectiv nici că reclamantul nu a participat la adoptarea acestor hotărâri și la procedura de licitație organizată în aplicarea acestora, aceste apărări nefiind de natură să înlăture împrejurarea că reclamantul a semnat contractele și actele adiționale mai sus arătate.

Privitor la susținerea reclamantului în sensul că în raportul de evaluare s-a reținut că personal a obținut un avantaj patrimonial, aspect pe care înțelege să îl conteste, curtea constată că reclamantul avea la data faptelor calitatea de membru al întreprinderii familiale a soției sale, respectiv Cămărășan I. Anicuța Întreprindere Familială, iar contractul de închiriere nr. 83/18.06.2015, care a fost semnat de reclamant, a fost încheiat cu Cămărășan I. Anicuța Întreprindere Familială, acest contract având ca obiect închirierea suprafeței de 8,3 ha pajiște aflată în domeniul public al comunei Silivașu de Câmpie, pentru pășunatul unui număr de 9 bovine adulte și 5 bovine tinere, pe durata unui an.

Or, în prezența acestei stări de fapt, reclamantul nu poate susține cu temei că nu a obținut un avantaj patrimonial, acest contract profitându-i în mod direct, în calitatea sa de membru al întreprinderii familiale a soției sale .

Împrejurarea că reclamantul a încheiat cu membrii familiei sale contractele de închiriere și actele adiționale în aceleași condiții financiare precum cele făcând obiectul tuturor contractelor încheiate în aplicarea Hotărârilor Consiliului Local al Comunei Silivașu de Câmpie nr. 13/24.04.2015 și nr. 20/08.05.2016 nu înlătură faptul necontestat că prin semnarea acestor contracte, membrii familiei sale (soția, cumnatul, tatăl și fratele) au obținut un avantaj patrimonial, întrucât legiuitorul nu a realizat vreo distincție în acest sens, respectiv nu a arătat că avantajul patrimonial trebuie să fie superior avantajelor obținute în situația în care nu ar exista conflictul de interese, făcând trimitere exclusiv la existența unui folos patrimonial pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I, cerință care este întrunită în cauză.

Nu pot fi primite în cauză nici apărările reclamantului că ar fi acționat în baza împuternicirii Consiliul Local în acest sens, întrucât aceste aspecte nu pot fi apreciate ca fiind exoneratoare de culpă, reclamantul având posibilitatea de a aduce la cunoștința Consiliului Local împrejurarea că ar putea ajunge într-o situație de conflict de interese în ceea ce privește semnarea acestor contracte, putând fi astfel împuternicită o altă persoană să încheie aceste convenții ca reprezentant al Comunei Silivașu de Câmpie.

Nici împrejurarea că s-a urmărit și protejarea interesului public al comunei în colectarea a cât mai mulți bani la bugetul local nu poate fi apreciată ca fiind de natură să conducă la înlăturarea răspunderii reclamantului, întrucât acest interes, după cum s-a arătat se putea realiza prin semnarea acestor convenții de o altă persoană”, a motivat Curtea de Apel Cluj decizia de a respinge contestația primarului Cămărășan.

Ioan Tiberiu Cămărășan a atacat sentința CA Cluj la Înalta Curte de Casație și Justiție, care s-a pronunțat în urmă cu circa două săptămâni, înclinând balanța tot în favoarea ANI.

 

Sursa: Realitatea de Bistrita-Nasaud